Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 3)

- Minggu, 19 Maret 2023 | 18:30 WIB
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 3)
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 3)

FOKUS SOLO— Kamu siswa kelas 12 SMA yang lagi butuh banget kunci jawaban untuk soal mata pelajaran Bahasa Jawa?

Berikut kunci jawaban Gladhen Wulangan 2 mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 SMA/SMK/MA.

21. Wataking paraga ing sawijining crita bisa dimangerteni saka pratelan-pratelan ing ngisor iki, kajaba...
a. Pacelathon antarane paraga siji lan sijine
b. Pikirane paraga dhewe awujud panggraita
c. Pangrengkuhe utawa tanggapane paraga liya
d. Gegambaran kahanan pengarange
e. Gegambaran awake paraga

Baca Juga: Rangkuman Buku The Psychology of Money: Buku Mengenai Hubungan Antara Psikologi dan Keuangan


22. Ya bener kowe kuwi bocah ndesa nin aja....kowe aja minder kudu wani wong kowe pinter
a. gedhe ati
b. lara ati
c. cugetan ati
d. Panas ati
e. Cilik ati

23. "Malah aku dikongkon ndang rabi maneh" bacute "Coba sampeyan deleng apa Bapak iki isih pantes rabi maneh ta, Nak?" Aku mung bisa mesem, Bapak Tuwa banjur meneng suwe kaya-kaya lagi mikirake nasibe.
Nilai sastra pethikan cerkak ing dhuwur yaiku...
a. Etika
b. Ekonomi
c. Budaya
d. estetika
e. moral

24. Nyemak iku kegiyatan kang tujuwane mangerteni...wacan.
a swarane
b. surasane
c. basane
d. paragane
e. kapribadene

Baca Juga: Candaan Guardiola Tentang Pergantian Haaland untuk Menjaga Rekor Messi

25.Upacara-upacara ing ngisor iki, kang ora klebu upacara adat Jawa yaiku...
a. ngaben
b. mantenan
c. kacar-kucur
d. manten kucing
e. mitoni

26. Aku duwe dhuwit sepuluh ewu rupiyah sing maringi simbah dhik wingi sore. Ukara ing dhuwur migunakake basa....
a. Ngoko lugu
b. Ngoko alus
c. Krama lugu
d. krama alus
e. Krama andhap

27. "Udan wiwit esuk mau nggrejeh. Hawane adhem senajan ora njekut, nanging wis nyebabake wong wegah metu kajaba wong kerja kantoran utawa PNS, klebu sing pancen duwe kabutuhan ndheseg pi- lih njintel neng ngomah. Nyetel TV, man- gan enak, lan liyane maneh sing sarwa enak."
Latar wektu perangan crita ing dhuwur yaiku mangsa...
a. Pancaroba
b. Banjir
c. Rendheng
d. panas
e. ketiga

28. Prastawa utawa kadadeyan kang dialami dening sawijining wong kang ora gam- pang dilalekake utawa kang narik kaw- igaten ana ing uripe diarani...
a. pawarta
b. biografi
c. cerkak
d. pengalaman
e. sinematografi

29. Teks pacelathon iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 29!
Bapak  : "Le...! Kowe sesuk makili bapak, ya!"
Ari       : "Menapa wonten undangan pesta pak, kok ndhawuhi makili?"
Bapak  :"Kowe ki senengane pesta. Angger didhawuhi makili banjur makceg, nyang nggon pesta."
Ari      : "Boten ta, Pak...! Menawi kula kadhawuhan menapa kemawon sauger kula tamtu naming sendika."
Bapak  : "Bagus yen ngono. Dina Minggu sesuk Bapak arep tindak karo ibu. Kowe lan adhi-adhimu padha tunggua ngomah. Ning yen ana rukun kampung ajak-ajak gugur gunung mangkata."

Baca Juga: W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

Tegese tembung gugur gunung teks ing dhuwur yaiku...
a.Kerja mukti
b. Karya bakti
c. Gotong royong
d. purna karya
e. kendhuri

30. Sejatosipun kule (gelem) menawi dipunpitados.
Tembung ing njero kurung kang trep yaiku:
a Purun
b.Waton
c. Kersa
d. remen
e. siyos

***

Editor: Oka Refita Lifina

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Al-Khawarizmi: Matematikawan Muslim Terbesar

Minggu, 26 Maret 2023 | 21:45 WIB

Soekarno, Sang Proklamator Karismatik

Selasa, 21 Maret 2023 | 22:35 WIB

Gus Dur: Kisah Hidup Sang Pemimpin Pluralis

Senin, 20 Maret 2023 | 22:55 WIB

W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

Minggu, 19 Maret 2023 | 21:15 WIB
X