Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 2)

- Minggu, 19 Maret 2023 | 18:15 WIB
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 2) (istimewa)
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 2) (istimewa)

FOKUS SOLO — Kamu siswa kelas 12 SMA yang lagi butuh banget kunci jawaban untuk soal mata pelajaran Bahasa Jawa?

Berikut kunci jawaban Gladhen Wulangan 2 mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 SMA/SMK/MA.

11. Salah sawijining unsur intrinsik kang nuduhake kahananing papan, panggo- nan, wektu, lan budaya diarani...
a. alur
b. amanat
c. gaya bahasa
d. tema
e. latar

Baca Juga: W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

12. Gancaran kang ngandharake sarining kadadeyan wae saka wiwitan tumeka pungkasan dadi mung isi andaharan sakeplasan wae tumrap sing dadi jejering crita diarani...
a. novel
b. roman
c. cerkak
d. cerbung
e. teater

13. Kanggo nggambarake karakter tokoh sawijining paraga, pengarang bisa migunakake teknik dramatik. Teknik dramatik yaiku njlentrehake karakter tokoh lumantar...
a. ceritane
b. keterangane penulis
c. komentare penulis
d. Dialog paragane
e. Penafsirane penulis

14. Ajaran moral utawa pesen didaktis kanga rep diaturake pengarang marang wong kang maca ana ing karyane diarani...
a. plot
b. amanat
c. tema
d. latar
e. penokohan

Baca Juga: Rangkuman Buku The Psychology of Money: Buku Mengenai Hubungan Antara Psikologi dan Keuangan

15. Sakabehing katrangan, panuduh kang ana gegayutane karo wektu, swasana, lan panggonan ing sawijining crita diarani...
a plot
b. latar (setting)
c. tema
d. alur
e. amanat

16. Alur progresif ing sandiwara diarani alur...
a. mundur
b. regresif
c. flash back
d. maju
e. campuran

17. Ing ngisor iki sing dudu titikane cerkak yaiku...
a. Dredah sajroning cerkak ora njalari nasib para paragane owah.
b. Amung ana siji prastawa kang dadi dalan critane.
c. Lumrahe cerkak asipat nyata/nonfiktif.
d. Wewatekane digambarake kanthi cekak.
e. Lumrahe cerkak asipat reka-reka/fiktif.

18. Pemimpin iku kudu dadi tuladha sing becik marang andhahane, iku trep karo unen-unen...
a. ing madya mangun karsa
b. tut wuri handayani
c. adigang, adigung, adiguna
d. ing ngarsa sung tuladha
e gajah ngidak rapah

Baca Juga: Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 2)

19. Micara ing telpon kudu ngetrapake unggah-ungguh basa kang bener. Unggah-ungguh tegese....
a. tata cara
b. pacelathon
c. Rembugan
d. guneman
e. pratelan

20. Ukara ing ngisor iki kang panulisane bener yaiku
a. Sinta tuku gulo jowo
b. Apa kowe sida lunga?
c. Ojo seneng ngapusi wong liyo
d. Adhiku loro sikile amarga tabrakan wingi
e. Mas Rudi seneng moco layang kabar
***

Editor: Oka Refita Lifina

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Al-Khawarizmi: Matematikawan Muslim Terbesar

Minggu, 26 Maret 2023 | 21:45 WIB

Soekarno, Sang Proklamator Karismatik

Selasa, 21 Maret 2023 | 22:35 WIB

Gus Dur: Kisah Hidup Sang Pemimpin Pluralis

Senin, 20 Maret 2023 | 22:55 WIB

W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

Minggu, 19 Maret 2023 | 21:15 WIB
X